školský rok 2019/2020

25 február 2020  - Fašiangová veselica

Rozprávanie o zvykoch a tradíciách počas fašiangového obdobia, spojené so spievaním fašiangových piesní ,priblížila FFS Zlatomoravčianka v Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach . Atmosféru dotvoril hrou na gajdách Dominik Garaj z Veľkej Lehoty. Nechýbala ani ochutnávka chutných šišiek a fánok.

********************************************************************************************************************************************

25. február 2020  - Prednášky MP Education

Žiaci 5.- 6. ročníka absolvovali prednášku pod názvom „ Z húsenice motýľom  “ , ktorá bola venovaná fyzickým a psychickým zmenám v období dospievania a vytváraniu správnych vzťahov s okolím. Žiakom 7.- 9. ročníka bola venovaná téma „ Kým začneš“ o výchove k manželstvu a rodičovstvu a prevencii patologických javov. 

********************************************************************************************************************************************

7. február 2020  - Karneval

Fašiangové obdobie je časom zábavy a radosti. Aj my sme sa veselo zabávali v karnevalových maskách , zatancovali sme si pri dobrej hudbe a zabavili sme sa pri rôznych vtipných súťažiach. Karneval patrí k našim najobľúbenejším aktivitám!

********************************************************************************************************************************************

6. február 2020  - Príprava na povolanie

Končiaci žiaci spolu s rodičmi absolvovali besedu s Mgr. Helenou Budayovou a Mgr. Marianou Halásovou , pracovníčkami OUI v Novej Vsi nad Žitavou. Prezentovali im jednotlivé odbory , ktoré môžu absolvovať na ich odbornom učilišti. Obšírne opísali možnosti štúdia , ale aj možnosti mimoškolských aktivít , ktoré by mohli na tejto škole zažiť. Je dôležité, aby sa žiaci vzdelávali aj na stredoškolskej úrovni, aby v budúcnosti mali lepšie možnosti uplatnenia sa v praxi.

********************************************************************************************************************************************

28. január 2020 -  Výtvarná súťaž

Detskej výtvarnej súťaže Karola Ondreičku pod názvom „ Mesiac detskej tvorby“ , ktorú organizuje SPP, združenie Korytnačky a Slovenský paralympijský výbor a redakcia časopisu Fifík, sa zúčastňujú naši žiaci už niekoľko rokov . Pod vedením učiteliek p. E. Arpášovej a E. Šramkovej odoslané práce vždy slávia úspechy. Tak tomu bolo i tento rok, keď žiačka Zlatka Rafaelová  z 9. ročníka získala hlavnú cenu združenia Korytnačky. Mnohé z našich výtvarných prác oslovili porotu a zdobia aj interiér budovy SPP. Fotografie si môžete pozrieť TU

********************************************************************************************************************************************

28. január 2020  - Páranie peria

V utorok 28. januára 2020 sa premenili priestory Mestského múzea v Zlatých Moravciach na tradičnú dedinskú izbu, v ktorej spevácka skupina Zlatomoravčianka zaspievala a ukázala páranie (driapanie) peria.Táto činnosť nebola ľahká, na druhej strane bola vítanou spoločenskou udalosťou. Ženy a dievčatá sa schádzali v jednej domácnosti, kde párali perie domácej gazdinej do chystanej výbavy pre dcéru, či pre novorodeniatko. Perie sa páralo vo večerných hodinách do polnoci. Pri tejto spoločenskej udalosti sa rozprávali žartovné i strašidelné príbehy a spievali sa piesne. Radi si zaspievali aj žiaci našej školy.

********************************************************************************************************************************************

27. január 2020 -  Snehulienka a sedem trpaslíkov

Divadlo Clipperton z Banskej Bystrice sa predstavilo známou rozprávkou v netradičnom prevedení. Dvaja herci dokázali zahrať úlohu Snehulienky a siedmich trpaslíkov, ktorí boli zhotovení ako bábky v jednom prevleku. Vtipné scénky a veselé kostýmy rozosmiali celé publikum. Už sa tešíme, čím nás prekvapia na budúce!

********************************************************************************************************************************************

22. jaunár 2020 - O Zlatej rybke

Keďže práve prebieha rok divadla , pozvali sme na vystúpenie dve divadielka, ktoré nás potešili už aj v predchádzajúcich rokoch. Divadelné predstavenie „ O zlatej rybke “ nám predstavilo divadlo Portál z Prešova. Veľa sme sa nasmiali, ale aj poučili o lakomstve, pýche a nevďačnosti. Deti odmenili hercov veľkým potleskom.

******************************************************************************************************************

 

20.december 2019 -  Poďakovanie Františkánom

Ďakujeme Reholi menších bratov – Františkánom z Bratislavy za krásne darčeky , ktoré venovali našim žiakom z menej podnetného prostredia . Pri ich rozbaľovaní sa im oči len tak ligotali od radosti. Veľká vďaka !

********************************************************************************************************************************************

17.december 2019 -  Vianočná besiedka

Učitelia a žiaci B variantu pripravili krásnu vianočnú besiedku pre potešenie rodičov i seba. Predviedli krásny program , ktorý bol v tejto predvianočnej atmosfére veľmi dojímavý. Deti zatancovali , zaspievali si koledy s doprovodom klavíra a ochutnali perníčky a iné vianočné dobrotky. V tomto období sme vyrobili nádherné vianočné výrobky a dekorácie. Môžete si ich pozrieť v nasledujúcej fotogalérii -TU

********************************************************************************************************************************************

12.december 2019 - Prehliadka tvorivosti

V aule Univerzity Konštantína Filozofa sa konal 18.ročník prehliadky tvorivosti žiakov . Predstavili sa na nej žiaci so špeciálnymi potrebami z viacerých škôl nitrianskeho kraja. Tohtoročná téma sa niesla v rozprávkovo vianočnom duchu.  Pod názvom „ Tri oriešky ....“ Do programu prispeli aj naši žiaci z tanečného krúžku s tančekom  „ Anka, Anka...“ , ktorý nacvičovali s p. učiteľkami Šramkovou a Zvolenskou .

********************************************************************************************************************************************

6.december 2019 - Mikuláš

Mikuláš prišiel do školy spolu s nezbedným čertíkom a zimnou kráľovnou . Sladkosťami a malými darčekmi potešili veľkých aj malých. Za darčeky Mikulášovi  krásne zarecitovali a zaspievali . Fotografie si môžete pozrieť TU.

********************************************************************************************************************************************

20.november 2019 -  Tanečná súťaž

Tancom dokáže človek vyjadriť takmer všetko, najmä to, na čo slová nestačia. Dokonalé pohyby tiel tanečníkov nám pomáhajú lepšie pochopiť a precítiť celý priebeh tanca a uvedomiť si hudbu až do posledného tónu... A keď sa tanec skĺbi so súťažou, tanečné kreácie a tanečná fantázia sú neopakovateľné. Tak tomu bolo aj na tanečnej súťaži „KREATÍV DANCE“ ktorú organizovalo zariadenie  „KREATÍV“ ZSS Klasov v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v spolupráci s obcou Klasov a konala sa dňa 20. novembra 2019  vo veľkej sále Kultúrneho domu. Tanečnej súťaže sa zúčastnili tanečné páry z troch ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK  -„ Harlekýn“ , „Domum“ , „V Kaštieli“  a dvoch Spojených škôl - Nitra, Zlaté Moravce, ktoré v piatich súťažných tanečných kolách vyjadrovali tancom svoje pocity, náladu, pohybové nadanie, talent a radosť zo života. Odborná porota na čele s profesionálnym tanečníkom Tomášom Surovcom hodnotila tanečné výkony podľa vopred stanovených kritérií. Našu školu úspešne reprezentovali Vaneska Rafaelová zo 7.ročníka a Kevin Kotlár z 9. ročníka. Fotografie si môžete pozrieť TU.

*******************************************************************************************************************************************

12. – 19.november 2019 -  Mobilmania

Besedy pod názvom Mobilmania pre žiakov 5. – 9. ročníka zorganizovala výchovná poradkyňa. S každou triedou osobitne diskutovala o rizikách telefonovania , o závislosti na internete a rôznych médiách . V rámci besedy premietala krátke animované filmy o tejto tematike , ktoré sú súčasťou programu OVCE  na stránke zodpovedne.sk

********************************************************************************************************************************************

5.november 2019 -  Sídliskový sen

Nie je ľahké uplatniť sa v živote , najmä nie v show biznise. Aj o tom je film Sídliskový sen, ktorý predstavuje život slovenského rapera Patrika Vrbovského – Rytmusa. Je o jeho neľahkej ceste k uznaniu , ale aj o hľadaní vlastnej identity a  spätosti s koreňmi. Je to film o tolerancii, predchádzaniu rasizmu a predsudkom voči ľuďom rôznych národností a sociálnych vrstiev.

*******************************************************************************************************************************************

14.október 2019 -  Beseda o povolaniach

Žiaci 9. ročníka sa na besede s výchovnou poradkyňou p. Zvolenskou dozvedeli o možnostiach ďalšieho vzdelávania v stredných odborných školách a o možnostiach uplatnenia sa v praxi.

******************************************************************************************************************

 

11.október 2019 -  Hodina v prírode

„ Živá príroda “ je názov vyučovacej hodiny, ktorú žiaci 5.-9. ročníka absolvovali pod vedením p. učiteľa Štrbu a triednych  učiteliek. Učiť sa o prírode v prírode je veľmi motivujúce. Po úvodnej prednáške a zhrnutí žiaci odpovedali ústne a spoločne tiež vypracovali pracovné listy. Environmentálna výchova je dôležitou súčasťou nášho života , preto je potrebné vštepiť ju deťom už od najmladšieho veku.

********************************************************************************************************************************************

27.september 2019 -  Výstava zvierat

Tak ako každú jeseň , aj tento rok sa v čase trvania Zlatomoraveckého jarmoku konala už 16. Požitavská výstava drobných zvierat. Navštívili ju mladší žiaci a žiaci B variantu našej školy. Zvieratká sa im veľmi páčili , pretože mnohí z nich nemajú možnosť stretnúť sa s nimi v každodennom živote.

********************************************************************************************************************************************

11.september 2019 - Slivkobranie

Mestské múzeum v Zlatých Moravciach organizuje každoročne niekoľko tematických literárno- dramatických predstavení. Na 5. ročníku Slivkobrania sa žiaci dozvedeli o pestovaní a následnom spracovaní sliviek v minulosti i dnes. Popri speve piesní so SSk Zlatomoravčianka si pozreli aj varenie lekváru a následne ho aj ochutnali. Bol to nielen veselý , ale aj sladký zážitok.

********************************************************************************************************************************************

2.september 2019 -  Otvorenie školského roka

Všetkých žiakov a ich rodičov srdečne privítali triedni učitelia. Po hymne a slávnostnom príhovore riaditeľky školy p. Záhorskej  sa žiaci odobrali do svojich tried a spoločne si zaspomínali na prázdninové časy.

********************************************************************************************************************************************