Rada školy

Výsledky volieb do Rady školy pri Spojenej škole, J. Kráľa 39,

Zlaté Moravce na funkčné obdobie 2021-2025

 

 

Riaditeľka školy oznamuje v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vyhlášky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení ďalších zmien výsledky volieb do Rady školy pri Spojenej škole, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce na funkčné obdobie 2021-2025:

Členmi rady školy sú:

Za pedagogických zamestnancov:   

1. Mgr. Anna Szalayová  - predseda rady školy

2. Mgr. Petra Lukáčová  - podpredseda rady školy

Za nepedagogických zamestnancov:  

3. p. Jana Valentová

Za rodičov:

4. JUDr. Simona Čmiková

5. Mgr. Alena Šulganová

6. p. Mariana Schniererová  

7. p. Silvia Škulová

Za zriaďovateľa:

8.   Mgr. Jana Bartová

9.   Ing. Marta Mladá

10. Mgr. Dagmar Chrenková

11. PhDr. Radovan Štukovský

**************************************************************************************************************************************