Projekty

Školské projekty za rok 2020/2021  - priamy link

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V škole nám je fajn 2020/2021 - priamy link

Čítame ušami 2020/2021 - priamy link

Spolu to zvládneme 2020/2021 - priamy link

Spoznávame tradičné regioálne remeslá - po stopách starých rodičov 2020/2021 - priamy link

 

Škola priateľská k deťom  2019/2020 - priamy link

Čarovný svet rozprávok 2019/2020 - priamy link

 

Orange e - školy pre budúcnosť 2019/2020 - priamy link

 

Comenius REGIO 2012 - 2014  - priamy link

Comenius 2010 - 2012  - priamy link

 

 

Projekty Spojenej školy Zlaté Moravce

 

P. č.

Názov projektu

Zameranie projektu 

  V rámci výzvy 

Rok

1

Výchovno-vzdelávací kurz pre rómske rodiny

Starostlivosť o domácnosť

ÚPSVaR Zlaté Moravce

Školský projekt

2001

2

 „Šťastné dni“

Protidrogové aktivity

Protidrogový fond SR

Školský projekt

2002

3

Letný výchovno-rekreačný tábor

Denný tábor pre deti zo SZP

ÚPSVaR Zlaté Moravce

2002

4

„Kále Bala“ 

Pobytový tábor pre deti s poruchami správania

ÚPSVaR Zlaté Moravce

2003

5

Výchovno-vzdelávací kurz pre rómske ženy a dievčatá  

Starostlivosť o dieťa a rodinu

ÚPSVaR Zlaté Moravce

Školský projekt

2004

6

 „Šéfkuchár v núdzi“

Protidrogové aktivity

Protidrogový fond SR

Školský projekt

2005

7

„Lesy SR  2007“

Výsadba stromčekov do areálu školy na

Chyzeroveckej ulici

Lesy SR

2007

8

„Prameň pitnej vody“

„Elektronizácia   a revitalizácia  zariadení školského stravovania“  

MINEDU

Rozvojový projekt v rámci programu

2007

9

„Janko a Marienka“

E – vzdelávanie pre žiakov so SZP a žiakov so zdravotným postih.

MŠ SR

2007

10

„Wahrnehmen-Verstehen-Erleben“

Jazyková príprava učiteľov, výmenné návštevy

Socrates Comenius -

medzinárodný

2007-2008

11

„Projekt  SME v škole“

Rozvíjanie čitateľskej a informačnej gramotnosti

Nadácia „Knihy školám“

2008

12

„Kamenný chodníček“

Revitalizácia školského dvora  

MŠ SR Enviroprojekt

2008

13

„Včielka“

Modernizácia vyučovania

Projekt Konta Orange 

2008

14

„Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“

Celoživotné vzdelávanie učiteľov, IKT vo vyučovaní

Národný program

MŠ SR

2009-2013

15

„Hrajme sa s rozprávkami“

Výmena skúseností, poznávacie návštevy

Comenius - medzinárodný

2010-2012

16

„Benefity v škole a regióne kreatívnym spôsobom“

Celoživotné vzdelávanie pedagógov

Partnerstvá Comenius REGIO – medzinárodný

2012-2014

17

„Lienka“

Elektronizácia vzdelávacieho programu regionálneho školstva

MŠVVaŠ SR

2013

18

„Ak chceš zdravo žiť – poď si zacvičiť“

Telocvičňa pod holým nebom v areáli školy

MŠVVaŠ SR Zdravie a bezpečnosť na školách

2018

19

„Poďme spolu do sveta médií“

Mediálna výchova v škole

Nadácia Orange e-školy pre budúcnosť

2019-2020

20

„Čarovný svet rozprávok“

Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 1.-4. roč. ŠZŠ

Školský projekt

2019-2020