OZ Chymére

Občianske združenie  „Chymére“

 

Sídlo občianskeho združenia „Chymére“: Spojená škola, J. Kráľa 39, 953 01 Zlaté Moravce.

Občianske združenie „Chymére“ (ďalej len  združenie) je dobrovoľné občianske združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov Spojenej školy, J. Kráľa 39,  953 01  Zlaté Moravce, založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní  občanov v znení neskorších predpisov v roku 2005.

Združenie je právnickou osobou založenou na dobu neurčitú a registrovanou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Ciele a činnosť združenia

 

Cieľom združenia je podpora vzdelávania žiakov, ochrana a podpora zdravia a bezpečnosti žiakov a zlepšovanie materiálnych podmienok  školy vo vzájomnej spolupráci s vedením školy, s pedagogickými zamestnancami a pracovníkmi školy.

Združenie podporuje najmä:

 • zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,
 • ochranu záujmov rodičov, vyplývajúcich z ich prvoradej zodpovednosti za výchovu a vzdelávanie svojich detí,
 • mimoškolskú činnosť žiakov (výlety, exkurzie, záujmovú a športovú činnosť, spoločenské akcie, kultúrne vystúpenia),
 • reprezentáciu a propagáciu školy (súťaže, prehliadky tvorivej činnosti žiakov), 
 • vybavenosť školy učebnými pomôckami, zariadenie učební, výzdobu učební,
 • bezpečnosť žiakov.

Združenie

 • využíva priestory školy na organizovanie rôznych podujatí (burzy, výstavy...),
 • žiada vedenie školy o informácie z činnosti školy,
 • podľa svojich možností pomáha pri odstraňovaní krízových situácií v prevádzke školy,
 • v spolupráci s vedením školy aktívne spolupracuje s inými školami a spoločenskými organizáciami, spolkami a inými inštitúciami a prispieva tým k zvyšovaniu odbornej a kultúrnej úrovne školy,
 • organizuje kultúrne, osvetové a športové aktivity žiakov k rôznym príležitostiam, v súčinnosti s vedením školy a inými organizáciami v rámci školy aj mimo nej.

 

Priamy link na tlačivá pre 2 % z daní  - tu je link