Charakteristika školy

Dôležité oznamy

Obnovenie vyučovania

Od pondelka 08.03.2021 obnovujeme vyučovanie v špeciálnej základnej škole (ŠZŠ) aj v špeciálnej materskej škole (ŠMŠ). Zároveň bude v prevádzke školský klub detí a zabezpečené obedy.

Žiaci a deti nastúpia do školy za týchto podmienok:

Jeden zákonný zástupca predloží k nahliadnutiu negatívny test na Covid-19  nie starší ako 7 dní alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19 (preukázanie dokladu od lekára o výnimke. Zákonný zástupca predloží vypísané „Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti“. 

Čestné prehlásenie zákonného zástupcu – link na tlačivo

Do školy nastúpi iba úplne zdravé dieťa (bez príznakov nachladnutia, choroby, kašeľ, nádcha, teplota, vyrážky, črevné problémy  atď.) V prípade zistenia takýchto zdravotných príznakov v priebehu dňa, bude zákonný zástupca kontaktovaný a je povinný si bezodkladne dieťa vyzdvihnúť.

V karanténe nemôže byť dieťa, zákonný zástupca, ani nikto z rodiny.

Žiaci I. stupňa ŠZŠ (prípravný - 4. ročník) sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, žiaci II. stupňa ŠZŠ (5. - 10. ročník) sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom bez výdychového ventilu. Deti v ŠMŠ nemusia mať prekryté horné dýchacie cesty, rovnako žiaci s autizmom.

Rúško alebo respirátor na prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) sú žiaci povinní používať vo všetkých priestoroch školy.

!!! Bez negatívneho testu zákonného zástupcu a podpísaného čestného vyhlásenia nebude dieťa prevzaté do ŠZŠ alebo ŠMŠ !!!

!!! Pre školy stále platí, že testovanie na Covid -19 musí zákonný zástupca absolvovať každých 7 dní.  !!!

Zákonný zástupca nevchádza do budovy školy. Dieťa si prevezmú pedagógovia na rannom filtri a popoludní mu ho odovzdajú.

Naďalej sa budú dodržiavať zvýšené protiepidemiologické opatrenia.

********************************************************************************************************************************************

Jarné prázdniny sú od 1. marca do 5. marca 2021

*******************************************************************************************************************************************

.

 

Oznam. 

Riaditeľka Spojenej školy, J. Kráľa 39 v Zlatých Moravciach,  oznamuje rodičom a žiakom školy,že na základe Rozhodnutia MŠ VVa Š SR č. 2021/9418-A 1810 zo dňa 05.01.2021 s účinnosťou od 11.01.2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie.
Žiaci všetkých ročníkov a ŠMŠ sa budú v termíne od 11.01.-15.01.2021vzdelavat dištančne, to znamená na diaľku z domu.
Pracovné listy pre žiakov, ktorí nemajú dáta, budú triedni učitelia zadávať telefonicky. 
Prosíme žiakov, aby si domáce úlohy vypracovávali do zošitov, ktoré po skončení prerušenia vyučovania odovzdajú triednym učiteľom. 
****************************************************************************************************

OZNÁMENIE  O POSKYTOVANÍ STAROSTLIVOSTI KLIENTOM CŠPP počas COVID-19

Odborná starostlivosť klientom je v nutných prípadoch zabezpečovaná telefonicky na t.č. 037/6426077; 0908 533 702, alebo prostredníctvom mailovej stránky csppzm@gmail.com.

   V odôvodnených prípadoch osobný kontakt s klientom realizujeme na základe telefonického dohovoru na konkrétne dohodnutý dátum a čas stretnutia, za dodržania všetkých epidemiologických opatrení.

********************************************************************************************************************************************

Riaditeľka Spojenej školy, J. Kráľa 39, 953 01 Zlaté Moravce

Vydáva na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 nasledovné pokyny ku hodnoteniu a klasifikácii žiakov Spojenej školy, J. Kráľa 39, 953 01 Zlaté Moravce - Celý text si môžete prezrieť TU

*******************************************************************************************************************************************

Školská dochádzka je prerušená do odvolania !

Vyučovanie žiakov prebieha formou domáceho vzdelávania prostredníctvom pracovných listov , ktoré k vám budú doručené domov prostredníctvom rómskej hliadky alebo dohodnutým spôsobom s rodičmi.

V prípade potreby kontaktujte svojich triednych učiteľov .

 V prípade neodkladných záležitostí sa môžete  na nás obrátiť cez e-mailovú adresu školy:

spojenaszm@gmail.com

Tel. číslo:  037/64 26 077

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

NOVÉ !  Kritériá pre prijatie žiakov do Praktickej školy v Zlatých Moravciach pre šk. rok  2020/2021 si môžete pozrieť TU

Tlačivo Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium    TU

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

 

Vedenie školy oznamuje všetkým  zamestnancom školy, žiakom a rodičom, že na základe rozhodnutia  Úradu verejného zdravotníctva SR školy ostávajú zatvorené až do odvolania.  Prosím, aby ste stránku školy pravidelne sledovali.

V prvom rade je dôležité riadiť sa aktuálnymi informáciami o stave šírenia koronavírusu a prispôsobovať režim fungovania aj počas pracovných činností (či už doma, alebo v práci), dodržiavať najmä hygienické odporúčania a obmedziť sociálne kontakty.

Pre školy a  školské zariadenia platia usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a následne zriaďovateľa.

Pedagogickým zamestnancom zároveň oznamujeme,  že naďalej prebieha práca z domu. Nakoľko sa predpokladá, že školy zostanú dlhšie zatvorené, je potrebné preberať látku podľa učebných osnov v závislosti od ročníka a jednotlivých variantov. Triedni učitelia podľa dohody s rodičmi svojich žiakov, pravidelne zadávajú učivo, ktoré žiaci doma vypracujú.

Zároveň prosíme aj našich rodičov o úzku spoluprácu s triednymi učiteľmi. Je v záujme nás všetkých, aby sme tieto náročné dni zvládli a predovšetkým, aby naše - Vaše deti zbytočne veľa nezameškali a i naďalej (aj keď v netradičných formách) si plnili svoje školské povinnosti, aby deti neprišli o tieto návyky.

Je nesmierne dôležité, aby sme všetci partnersky komunikovali a vo vzájomnom dialógu hľadali spoločné riešenia novej situácie. Rovnako je potrebné aj na úrovni učiteľ, žiak  a rodič nájsť vo vzájomnej komunikácii vhodný model pre zabezpečenie rozvoja žiakov a detí aj v tejto mimoriadnej situácii, pri rešpektovaní ich aktuálnych možností, individuálnych schopností. Rodičia aj učitelia prežívajú veľmi náročné chvíle: často musia skĺbiť svoj osobný život s prácou z domu, súčasne zabezpečujú starostlivosť o domácnosť, deti a pomáhajú aj svojim rodičom, prípadne starým rodičom. Situácia sa môže skomplikovať ešte viac, ak sa v rodine vyskytne choroba. Aj preto sú najdôležitejšie odporúčania týchto dní pochopenie, vychádzanie si v ústrety, dohoda, konsenzus, rešpekt a spolupráca.

Ďalej Vás chceme informovať, že  sú spustené vyučovacie programy na Dvojke, ktoré sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.  Rovnako ministerstvo školstva predstavilo novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie.  Cieľom je ponúknuť  inšpirácie pri riešení situácie počas prerušeného vyučovania na školách. Stránka sústreďuje všetky dôležité termíny a usmernenia pre školy a školské zariadenia tak, aby disponovali jasnými a jednoznačnými informáciami.

Na stránke www. eduworld.sk a www.alfbook.sk  nájdete rôzne užitočné  portály a weby.

V prípade neodkladných záležitostí sa môžete  na nás obrátiť cez e-mailovu adresu školy:

spojenaszm@gmail.com

Tel. číslo:  037/64 26 077

*************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

Usmernenie

Usmernenie ministerstva školstva LINK

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Spojená škola, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce poskytuje vo svojich organizačných zložkách výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základe odporúčania pediatra a školských zariadení výchovného poradenstva.

Do školy sú prijímaní žiaci s primárnou diagnózou mentálne postihnutie. Vzdelávanie poskytujeme aj žiakom s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím, žiakom s diagnózou autizmus alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím. Školu navštevujú žiaci zo Zlatých Moraviec, prímestských častí a  blízkych obcí.

Škola je s právnou subjektivitou. Vystupuje v právnych vzťahoch svojim menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Svoju činnosť finančne zabezpečuje samostatne na základe rozpočtu vyčleneného zriaďovateľom a doplnkových mimorozpočtových zdrojov.

Organizačné zložky:

Špeciálna materská škola, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce

Špeciálna základná škola, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce

Praktická škola, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce

Súčasti školy:

Školský klub detí, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce ako súčasť Spojenej školy, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce

Výdajná školská jedáleň, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce ako súčasť Spojenej školy, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva,J. Kráľa 39, Zlaté Moravce ako súčasť Spojenej školy, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce

Elokované pracovisko, Slnečná 2, Zlaté Moravce ako súčasť Spojenej školy, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce

Materiálno-technické vybavenie školy

Škola má 15 tried  (v troch triedach sú interaktívne tabule), 1 učebňu informatiky, cvičnú kuchynku, keramickú/drevo dielňu, tkáčsku dielňu, relaxačno- rehabilitačnú miestnosť s vírivkou a infrasaunou, spoločenskú miestnosť s interaktívnou tabuľou a 6 PC, multisenzorickú miestnosť konceptu Snoezelen. K dispozícii je školský dvor s preliezkami, trampolínou, drevenou hojdačkou a altánkom. Triedy sú zariadené  moderným školským nábytkom. Zariadenie školy je v súlade s potrebami hygieny a bezpečnosti žiakov.Vedenie školy neustále obnovuje vybavenie školy didaktickými pomôckami.