Špeciálna základná škola

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Špeciálna základná škola v Zlatých Moravciach (ďalej len ŠZŠ) je plnoorganizovanou školou. Do školy sú prijímaní žiaci s primárnou diagnózou mentálne postihnutie. Vzdelávanie poskytujeme aj žiakom s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím, žiakom s diagnózou autizmus alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím. Obsah vzdelávania v ŠZŠ je prispôsobený druhu a stupňu mentálneho postihnutia žiakov. Základným pedagogickým dokumentom školy je školský vzdelávací program s názvom Kde je láska, tam sa dejú zázraky“, ktorý je diferencovaný na vzdelávacie programy pre žiakov:

  • s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia /variant A/,
  • so stredným stupňom mentálneho postihnutia /variant B/,
  • s ťažkým a hlbokým stupňom mentálneho postihnutia /variant C/,
  • s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím,
  • s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím.

Sídlo školy je lokalizované v trojpodlažnej budove na ulici J. Kráľa 39 v centre mesta (triedy prípravného až deviateho ročníka A variantu, B variant,  autistická trieda)  a na elokovanom pracovisku Slnečná ul.  (jedna trieda prípravného, prvého a druhého ročníka A variant pre žiakov z mestskej časti Chyzerovce).

V škole je realizovaná mimoškolská činnosť vo viacerých záujmových útvaroch. Po vyučovaní majú žiaci A variant možnosť pokračovať v edukácii v školskom klube detí.  Vedenie školy aktuálne vytvorilo takmer plne kvalifikovaný pedagogický zbor, ktorý tvoria odborne spôsobilí špeciálni pedagógovia, asistenti učiteľa a vychovávatelia. Vytvára podmienky pre sústavné prehlbovanie, zdokonaľovanie a rozširovanie odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov, v súlade s najnovšími progresívnymi poznatkami, spoločenskými potrebami a požiadavkami pedagogickej a odbornej praxe. Každému pedagógovi je umožnené doplniť, rozšíriť a prehĺbiť sizískané vzdelanie, rekvalifikovať sa, uspokojiť svoje záujmy. Vo vzdelávaní sa snažíme zužitkovať rozličné osobnostné a mimoškolské (záujmové) danosti, kompetencie a predpoklady jednotlivých pedagógov tak, aby v práci pociťovali vnútornú motiváciu k celoživotnému zdokonaľovaniu kvality výkonu povolania a edukácie žiakov.

PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO ŠZŠ

Do školy sú prijímajú žiaci v zmysle platnej legislatívy na základe, na základe žiadosti zákonného  zástupcu a s jeho súhlasom. O prijatí dieťaťa do školy rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP, CŠPP), vydaného na  základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa (psychologické vyšetrenie,  špeciálnopedagogické vyšetrenie).

CHARAKTERISTIKA ŽIAKOV ŠZŠ

Žiaci  ŠZŠ sú žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími   potrebami  – s mentálnym postihnutím ľahkého, stredného, ťažkého alebo hlbokého stupňa,  s viacnásobným postihnutím, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím.

VZDELÁVANIE V ŠZŠ

Vnútorne sa ŠZŠ člení podľa stupňa mentálneho postihnutia žiakov na:

 a) variant A

 b) variant B

 c) variant C

Vzdelávací variant A

Učebný obsah variantu A  je určený pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. Variant A má prípravný ročník a 9 ročníkov. Absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia získa žiak primárne vzdelanie. Absolventi školy môžu pokračovať v profesijnej príprave v odbornom učilišti  a získať nižšie stredné odborné vzdelanie.

Vzdelávací variant B

Učebný obsah variantu B je určený žiakom so stredným stupňom mentálneho postihnutia.  Variant B má prípravný ročník  a 10 ročníkov. Absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia získa žiak primárne vzdelanie. Absolventi školy môžu pokračovať vo vzdelávaní v  praktickej škole, prípadne v odbornom učilišti  a získať nižšie stredné odborné vzdelanie.

Vzdelávací variant C

Učebný obsah variantu C je určený pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia, ktorí sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B. Variant C má prípravný ročník a 10 ročníkov. Žiaci sú vzdelávaní podľa individuálneho vzdelávacieho programu (ďalej len IVP). Absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov sťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia získa žiak primárne vzdelanie. Absolventi môžu pokračovať vo vzdelávaní  v praktickej škole a získať nižšie stredné odborné vzdelanie.

Vzdelávanie žiakov s viacnásobným postihnutím                  

Žiaci s viacnásobným postihnutím vykazujú znaky súčasného výskytu viacerých postihnutí. Žiaci sú vzdelávaní podľa IVP, ktorý  je vytváraný s prihliadnutím k aktuálnemu zdravotnému stavu žiaka a podľa jeho individuálnych schopností. IVP je možné tvoriť podľa obsahu vzdelávania viacerých vzdelávacích programov pre príslušné prítomné kombinácie postihnutia. Absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s viacnásobným postihnutím  získa žiak primárne vzdelanie. Absolvent školy môže pokračovať v praktickej škole a získať nižšie stredné odborné vzdelanie.

Vzdelávanie žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím

Hlavným cieľom primárneho vzdelávania žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím (ďalej len žiak s AU alebo PVP s MP) je rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií (spôsobilostí) na úrovni, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná a ich maximálne možná integrácia do spoločnosti. Obsah vzdelávania pre žiakov s AU alebo PVP s MP tvoria vzdelávacie oblasti, ktoré obsahujú jednotlivé vyučovacie predmety. Absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakovs AU alebo PVP s MP získa žiak primárne vzdelanie. Absolventi školy môžu pokračovať vo vzdelávaní v triede s IVP v praktickej škole alebo v odbornom učilišti v oblasti komunikácie, sociálnych a manuálnych zručností a získať nižšie stredné odborné vzdelanie.

UKONČENIE VZDELÁVANIA V ŠZŠ

V zmysle platnej legislatívy plnenie povinnej školskej dochádzky sa žiakovi skončilo, ak od začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky absolvoval desať rokov vzdelávania, alebo dňom 31. augusta príslušného školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku.

Žiakovi s ťažkým zdravotným postihnutím môže riaditeľ školy umožniť vzdelávanie až do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 18. rok veku.

V prípade potreby žiakovi s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím možno predĺžiť dĺžku vzdelávania až o dva roky.