Špeciálna základná škola

Špeciálna základná škola

 

Špeciálna základná škola (ďalej len ŠZŠ) je plnoorganizovanou školou, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie žiakom so zdravotným znevýhodnením. ŠZŠ má deväť až desať ročníkov s možnosťou zriadenia prípravného ročníka. Prípravný ročník je podľa § 2 písm. k) školského zákona určený pre žiakov, ktorí k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy so vzdelávacím programom podľa § 95 ods. 1 písm. b) školského zákona (dieťa so zdravotným znevýhodnením, dieťa so zdravotným postihnutím, dieťa choré alebo zdravotne oslabené, dieťa s vývinovými poruchami, dieťa s poruchou správania). Absolvovanie prípravného ročníka sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky.

 

ŠZŠ sa vnútorne člení podľa stupňa mentálneho postihnutia žiakov na:

a) A variant pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia,

b) B variant pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia,

c) C variant pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B.

Obsah vzdelávania v ŠZŠ je prispôsobený druhu a stupňu MP žiakov. Základným pedagogickým dokumentom školy je školský vzdelávací program, ktorý je diferencovaný na vzdelávacie programy pre žiakov:

• s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia,

• so stredným stupňom mentálneho postihnutia,

• s ťažkým a hlbokým stupňom mentálneho postihnutia,

• s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím,

• s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím.

 

ŠZŠ má väčšinou zriadených 15 tried, v ktorých sa ročne vzdeláva v priemere 135 žiakov. Pre A variant máme zriadených 12 tried, pre B variant 3 triedy a 2 triedy sú zriadené pre žiakov s AU alebo ďalšími PVP s MP.

Prijímanie žiakov do školy

Do školy sa prijímajú žiaci v zmysle § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 19, ods. 4 školského zákona  a po zistení potrebných dokladov podľa § 32 a v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a § 7, ods. 1 až 4 Vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách. O prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľka ŠZŠ na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia poradenstva a prevencie, vydaného na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa. Riaditeľka ŠZŠ pred prijatím dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do ŠZŠ poučí zákonného zástupcu o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa.

Výchova a vzdelávanie sa v ŠZŠ podľa školského zákona organizuje dennou formou štúdia. Denná forma štúdia sa môže uskutočňovať aj ako dištančná najviac v rozsahu určenom v štátnom vzdelávacom programe. Pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku, sa vzdelávanie organizuje dennou formou štúdia alebo formou individuálneho vzdelávania.

Ak zdravotné znevýhodnenie žiakovi ŠZŠ znemožňuje, aby sa vzdelával podľa príslušného vzdelávacieho programu uvedeného vyššie, dieťa alebo žiak sa vzdeláva podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý rešpektuje jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Zákonný zástupca podáva písomnú žiadosť riaditeľke o povolenie plniť školskú dochádzku formou osobitného spôsobu – individuálne vzdelávanie (ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní – žiak oslobodený od dennej dochádzky do školy) vždy k 15. septembru (na jeden školský rok). K písomnej žiadosti priloží  vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast alebo odporúčanie zariadenia poradenstva a prevencie. Vzdelávanie žiaka zabezpečuje škola, ktorá rozhodla o povolení individuálneho vzdelávania, a to v rozsahu najmenej dve hodiny týždenne.

Na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka a odporučenia praktického lekára pre deti a dorast alebo odporúčania zariadenia poradenstva a prevencie môže riaditeľka ŠZŠ zo zdravotných dôvodov alebo z iných závažných dôvodov rozhodnúť o oslobodení alebo čiastočnom oslobodení žiaka od vyučovania niektorého predmetu, a to na celý školský rok alebo jeho časť; v rozhodnutí určí náhradný spôsob vzdelávania žiaka v čase vyučovania tohto predmetu (§ 31 ods. 4 školského zákona).

 

Ukončenie školskej dochádzky

Žiak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky, ak od začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky absolvoval desať rokov vzdelávania v školách podľa školského zákona alebo dňom 31. augusta príslušného školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku.

 

Škola je zameraná na rozvíjanie osobnosti žiakov so zdravotným znevýhodnením. Za pomoci dostatočného materiálneho vybavenia prostredia poskytuje nadobúdanie a osvojovanie si vedomostí, zručností a návykov, ktoré dokážu žiaci uplatniť  v praktickom živote. Vychádzame z rozdielnych mentálnych schopností žiakov a z odlišnosti prostredia, z ktorého pochádzajú.

U mladších žiakov – na prvom stupni sa hlavne v začiatkoch ich vzdelávania zameriavame na dôkladné poznanie osobnosti žiaka, pomáhame mu pri adaptácii, vytvárame kladný vzťah ku školskému prostrediu a snažíme sa o rozvíjanie každého drobného pokroku. Upevňujeme u žiakov základné hygienické návyky a vytvárame návyky sociálne, vedieme žiakov ku schopnosti komunikovať s okolím a zrozumiteľne sa vyjadrovať.

U starších žiakov – na druhom stupni sa zameriavame na rozvoj žiakov v oblasti poznávacej, sociálnej, emocionálnej a vôľovej. Rozvíjame u žiakov pracovné zručnosti, motorické a tvorivé schopnosti, vedieme ich k pozitívnemu vzťahu k práci. Vedieme ich k profesionálnej orientácii podľa svojich schopností, záujmov a možností tak, aby sa dobre uplatnili v spoločnosti. Učíme žiakov pracovať samostatne i v tíme. Okrem prípravy na zvládanie bežných životných situácií smerujeme a motivujeme žiakov k ďalšiemu vzdelávaniu.  Žiaci po ukončení dochádzky v ŠZŠ zo vzdelávacieho variantu A pokračujú vo vzdelávaní v učebných odboroch odborných učilíšť (najmä v OUI Nová Ves nad Žitavou).