Školský klub detí

Školský klub detí

 

Školský klub detí (ďalej len ŠKD) ako súčasť špeciálnej základnej školy zabezpečuje pre deti, ktoré v nej plnia povinnú školskú dochádzku, činnosť podľa výchovného programu ŠKD zameranú na ich prípravu na vyučovanie, záujmovú činnosť a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. Školský výchovný program ŠKD má názov „Mravenisko“, pretože chceme, aby deti v našom ŠKD tak ako mravce boli stále v pohybe a  disponovali vysokou mierou spolupráce, komunikácie a socializácie. 

 

ŠKD sa člení na dve vekovo zmiešané oddelenia spravidla podľa stupňa postihnutia detí, pričom počet detí v oddelení určí riaditeľka školy. Počet detí v oddeleniach pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je rovnaký ako v triedach, v ktorých sa vzdelávajú (§ 114 ods. 2  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov - ďalej len školský zákon).

 

 

Do ŠKD sa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu prijíma žiak špeciálnej základnej školy, ktorý je prihlásený na pravidelnú dochádzku do ŠKD, do 15. septembra. V prípade potreby a voľnej kapacity sú deti prijímané do ŠKD aj v priebehu školského roka. Do ŠKD možno prijať žiaka aj na nepravidelnú dochádzku alebo na prechodné obdobie, ktorého dĺžka sa vyznačí v rozhodnutí o prijatí.

 

 

ŠKD navštevujú žiaci prípravného až 4. ročníka  A variantu a žiaci 1. až 10. ročníka B variantu ŠZŠ pochádzajúce  z mesta Zlaté Moravce, ale aj z okolitých obcí, ktoré na cestu domov využívajú MHD aj prímestské spoje, čomu sa prispôsobuje aj ich odchod zo ŠKD. 

 

Poslaním ŠKD je komplexný proces výchovy/učenia a socializácie zameraný na dieťa so zdravotným znevýhodnením s cieľom rozvíjať jeho osobnosť po stránke telesnej a duševnej, vytvárať priaznivé podmienky pre rozvoj vyšších motívov v správaní dieťaťa a formovať v ňom ušľachtilé hodnoty ako sú úcta, rešpekt, rovnosť, práva (ale nie na úkor druhých), tolerancia, čestnosť, vzájomná pomoc a spolupráca, nenásilné riešenie konfliktov a pod. Predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie, rasizmu. Primeraným spôsobom sa venovať globálnej výchove a problematike v oblasti migrácie.

 

 Zameranie ŠKD:

- využívanie osobných skúseností detí, zaraďovanie praktických činností, činnostného a zážitkového učenia,

- vedenie detí k samostatnosti, upevňovanie sebaobsluhy, rozvíjanie manuálnych zručností detí so zdravotným znevýhodnením,

- rozvíjanie tvorivosti a originality vo výtvarnom, estetickom, tanečnom a hudobnom prejave detí so zdravotným znevýhodnením,

- rozvíjanie prierezových tém zo ŠkVP ŠZŠ: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, dopravná výchova, výchova k manželstvu a rodičovstvu, ochrana života a zdravia, regionálna výchova a ľudová kultúra, mediálna výchova,

- pestovanie ľudových tradícií s využitím materiálno-technického vybavenia školy,

- využívanie temperamentu a spontánnosti detí pri osvojovaní si jednoduchých folklórnych prvkov a tancov, rómskych tancov.

 

V ŠKD uplatňujeme poldennú formu výchovy a vzdelávania, ktorá je prispôsobená vyučovaciemu procesu v ŠZŠ. Vychovávateľky vo výchovno-vzdelávacej činnosti preferujú predovšetkým zážitkové, aktivizujúce a motivačné metódy a formy práce (kooperatívne činnosti, hra, dramatizácia, praktické činnosti, výchova umením…), spolupracujú s rodinou dieťaťa a s pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami školy.

Základnou organizačnou formou výchovy a vzdelávania v ŠKD je skupinová výchovno-vzdelávacia alebo individuálna aktivita v oddelení ŠKD.

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD sa organizuje ako

a) pravidelná činnosť zameraná na prípravu na školské vyučovanie,

b) pravidelná záujmová činnosť na uspokojovanie a rozvíjanie individuálnych potrieb detí,

c) príležitostná (jednorazová, mimoriadna, sezónna) činnosť najmä formou podujatí, súťaží, exkurzií a pohybových aktivít,

d) podľa stupňa organizovanosti ako: riadená alebo spontánna.

Pri uskutočňovaní výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD sa jednotlivé druhy činností  striedajú.