Školský klub detí

 

ŠkVP Lienka - priamy link

Školský vzdelávací program  LIENKA

Veľkosť ŠKD

Náš ŠKD je súčasťou plnoorganizovanej  Spojenej  školy a jej organizačných zložiek. Poskytujeme  výchovu mimo vyučovania pre 40 detí 1.- 5. ročníka A-variantu a 1.- 10.ročníka B- variantu. V ŠKD sú  4 oddelenia. Tri oddelenia sú pre žiakov z A-variantu  a jedno oddelenie pre žiakov B-variantu .

Oddelenia sú zriadené v   kmeňových triedach, v ktorých prebieha vyučovanie. Žiaci majú k dispozícii knižnicu, spoločenskú miestnosť, telocvičňu, areál školského dvoru. Na  športové aktivity môžu žiaci v ŠKD využívať rôzne pomôcky, ktoré získala škola realizáciou medzinárodného projektu so zameraním na šport. Sú to kolobežky, kolieskové korčule, bicykle, nordic walking, trampolína, náčinie na športy florbal a stolný tenis.

Okrem týchto priestorov majú žiaci ŠKD možnosť využívať aj cvičnú kuchynku a školskú dielňu.

Vlastné ciele a poslanie výchovy

Školský klub detí vychádza z cieľa Špeciálnej základnej školy.

Cieľ Špeciálnej základnej školy:

     Cieľom výchovy a vzdelávania v Špeciálnej základnej škole je rozvíjanie individuálnych schopností a predpokladov MP žiakov tak,

 • aby si osvojili vedomosti, zručnosti a návyky, potrebné pre ich ďalšiu profesionálnu prípravu
 • aby si vedeli vytvoriť správne postoje a dobrý vzťah k ostatným ľuďom, k sebe samému a k životnému prostrediu
 • aby boli pripravení na praktický život tak, aby sa mohli prirodzene integrovať do spoločnosti a stali sa jej prirodzenou súčasťou

Cieľ Školského klubu detí:

     Hlavným cieľom ŠKD je pestrou a zaujímavou činnosťou v čase mimo vyučovania uspokojovať záujmy MP žiakov s prevahou činnosti oddychového, rekreačného a záujmového charakteru.

Dlhodobý cieľ ŠKD:

 • Rozvíjať kompetencie detí získané vo výchovno-vzdelávacej činnosti v škole
 • Vytvoriť podmienky pre rozvoj osobnosti každého dieťaťa

Výchova je proces dynamický, menlivý a tvorivý. Vo výchovno-vzdelávacej práci v školskom klube detí je zdôrazňovaná potreba, aby sa výchova mimo vyučovania nestala pokračovaním riadneho vyučovacieho procesu a nezmenila sa na doučovanie.

Rešpektovanie vekových osobitostí žiakov, hygienických zreteľov, prihliadanie na intenzitu zaťaženia a časový rozsah nepopierajú, že činnosť v školskom klube detí je závislá na školskom vyučovaní, pričom je dôležitá organická jednota učebného procesu s výchovou mimo vyučovania na základe rovnocenného partnerstva učiteľov a vychovávateľov.

Hodnoty , ktoré sú uznávané v školskom klube detí sú:

 • sloboda,
 • ľudskosť,
 • vzdelanie.

Tieto tri hodnoty sa vzájomne podmieňujú. Každá z nich predstavuje súbor práv a povinností.

Ciele činnosti ŠKD

 • rozvíjať poznanie detí/žiakov (napĺňať vzdelávacie ciele)
 • rozvíjať špecifické nadanie detí/žiakov,
 • rozvíjať intrapersonálne a interpersonálne kompetencie detí/žiakov, najmä otvorene vstupovať do sociálnych vzťahov, naučiť sa kooperovať v skupine, kolektíve a preberať na seba primeranú zodpovednosť, rozvíjať sociálnu vnímavosť a citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším  ľuďom a k svojmu kultúrnemu a prírodnému okoliu,
 • spoločensky žiadaným smerom rozvíjať hodnotový systém detí/žiakov,
 • skvalitniť spoluprácu s rodičmi, verejnosťou a inými školami,
 • výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave detí (v rámci ich možností) na život
 • dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT u detí/žiakov,
 • viesť žiakov k tolerancii, znášanlivosti, porozumeniu a k akceptovaniu iných ľudí, ich duchovno - kultúrnych hodnôt, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými  skupinami, cirkvami a náboženskými spoločenstvami,
 • naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť zodpovednosť za svoje  zdravie, aktívne ho chrániť a upevňovať, chrániť životné prostredie.

 

Ciele budeme realizovať prostredníctvom výchovného programu s naším mottom: „Pomôž mi, aby som to dokázal“. Názov aj motto programu vystihuje podstatu našej práce, v ktorej sa snažíme citlivo a trpezlivo pomáhať zdravotne a sociálne znevýhodneným deťom.

Hlavným cieľom výchovno - vzdelávacieho procesu ŠKD je rozvoj kľúčových kompetencií mentálne postihnutého žiaka, ktoré sa navzájom prelínajú v jednotlivých tematických

oblastiach výchovy a postupné doplňovanie kompetencií získavaných pri rodinnej výchove a na vyučovaní v škole. Snažíme sa pôsobiť na zážitkovú činnosť a prepojenosť s reálnymi

životnými situáciami v ŠKD. Súbor schopností, poznatkov a zručností vytvára postoje a hodnoty mentálne postihnutých detí v ďalšom živote.

Školský poriadok ŠKD

I. Úvodné ustanovenie

Školský poriadok ŠKD je základnou organizačnou a pracovno-právnou normou školy, ktorá je právnym subjektom. Školský poriadok je vypracovaný v súlade s § 119 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s vyhláškou MŠ SR č.306/2009 z 15. 07. 2009 a v znení neskorších predpisov. ŠKD je školským zariadením, ktoré je súčasťou ŠZŠ  a plní úlohy v čase mimo vyučovania.

II. Riadenie a organizácia ŠKD

1. Školský klub detí (ŠKD) je zriadený ako súčasť špeciálnej základnej školy.

2. Školský klub detí (ďalej len ŠKD) riadi riaditeľka školy.

3. Výchovno–vzdelávaciu činnosť organizuje  vychovávateľka.

4. Riaditeľka školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených žiakov na pravidelnú dochádzku.

5. V oddelení ŠKD môže byť v oddelení toľko žiakov ako na vyučovaní v triede.

III. Prevádzka ŠKD

1. ŠKD je v prevádzke celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych    sviatkov, denne od 11,30 do 16,00 hod.

2. ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou školského poriadku ŠKD.

Režim dňa:

11,30 – 12,30        Odpočinkové činnosti – individuálna záujmová činnosť podľa záujmu detí

12,30 – 13,00        Obed – dodržiavanie pravidiel správneho  stolovania

13,00 – 14,00        Rekreačné činnosti – pobyt vonku, telovýchovné, športové, turistické aktivity a manuálne práce

14,00 – 15,00          Záujmové činnosti - spoločenskovedné, prírodovedné, pracovno-technické, 

                                telovýchovné,      športové a esteticko-výchovné činnosti

15,00 – 15,30        Príprava na vyučovanie – didaktické hry, individuálne vypracovanie domácich úloh

15,30 – 16,00        Odpočinkové činnosti, odchod detí zo ŠKD

IV. Zaraďovanie žiakov

1. Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok.

2. O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľka školy, alebo ním poverený zástupca.

3. Deti 1. ročníka sa do ŠKD prihlasujú predbežne pri zápise do 1. ročníka.

4. Do ŠKD sa prednostne zaraďujú žiaci nižších ročníkov prihlásených na pravidelnú dochádzku.

5. Žiaci sa zaraďujú do oddelení podľa veku a do záujmových útvarov podľa osobného záujmu o jednotlivé činnosti.

V. Dochádzka žiakov

1. Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič na zápisnom lístku. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje zákonný zástupca dieťaťa písomne vychovávateľke.

2. Aby sa nenarušovala výchovno–vzdelávacia činnosť, žiak môže byť, ak to nie je na zápisnom lístku uvedené, z ŠKD uvoľnený len na základe písomného oznámenia rodičov po obede.

VI. Správanie sa žiakov v ŠKD

1.Do ŠKD odchádzajú žiaci hneď po vyučovaní.

2. Žiak je povinný riadiť sa pokynmi vychovávateľky a plniť príkazy.

3. Opúšťanie priestorov ŠKD bez povolenia vychovávateľky je neprípustné.

4. Dochádzka prihlásených detí do ŠKD je povinná.

5. Z vážnych dôvodov môže byť dieťa z ŠKD uvoľnené výnimočne i pred stanovenou dobou odchodu na žiadosť rodičov.

6. Za dieťa, ktoré bolo v škole, avšak do družiny sa nedostavilo, vychovávateľka nezodpovedá.

7. Každý žiak je povinný v ŠKD riadiť sa pravidlami školského poriadku.

8. Ak po vyčerpaní všetkých možností nápravy a po pohovore s rodičmi žiak svojim nevhodným správaním sústavne narúša poriadok a činnosť ŠKD alebo bez ospravedlnenia rodičov prerušuje dochádzku do ŠKD, môže byť z ŠKD vylúčený.

 9. Pred začiatkom popoludňajšej činnosti je vychovávateľka povinná mať vypracovaný plán činnosti na príslušný deň. Žiakov svojho oddelenia preberá vychovávateľka od vyučujúcej po poslednej vyučovacej hodine. Získa potrebné informácie o žiakoch, prebranom učive a úlohách, odvedie ich do tried určených pre ŠKD.

10.O prerušení prevádzky ŠKD počas školských prázdnin a o rozsahu prevádzky rozhoduje riaditeľka školy. Prihliada pritom na oprávnené požiadavky zákonných zástupcov žiakov a ekonomické podmienky školy.

Výchovno – vzdelávacia oblasť

a) Výchovno – vzdelávacia oblasť ŠKD je zameraná na uspokojenie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a na ich prípravu na vyučovanie.

b) Klub detí organizuje svoju činnosť tak, aby sa žiakom umožnila účasť aj na ďalších formách záujmovej činnosti.

c) Vychovávateľka uvoľní žiaka zo ŠKD len na základe písomného oznámenia zákonného zástupcu žiaka.

Starostlivosť o bezpečnosť detí  ŠKD

a) Za bezpečnosť žiakov v ŠKD zodpovedá od prevzatia žiakov až po ich odchod vychovávateľka.

b) Prechod žiakov do klubu detí v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka.

c) Na činnosť mimo objektu školy /ŠKD/ nemožno zveriť jednej vychovávateľke viac ako 25 žiakov.

d) Pri vychádzkach, výletoch alebo  iných podujatiach organizovaných mimo objektu školy /ŠKD/ zodpovedá vychovávateľka za bezpečnosť žiakov až do ich rozchodu pred objektom školy. Z miesta konania podujatia možno žiaka uvoľniť len na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

VII. Výchovná a vzdelávacia činnosť

1. Výchovnú a vzdelávaciu činnosť ŠKD vykonáva pedagogický zamestnanec - vychovávateľka. Žiakov vedie k samostatnosti, disciplinovanému správaniu a kultúrnemu stravovaniu sa v školskej jedálni (ŠJ).

2. Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na činnosť oddychového, rekreačného, relaxačného a záujmového charakteru a na prípravu na vyučovanie, ktorá sa uskutočňuje v oddelení ŠKD.

3. Záujmová činnosť sa uskutočňuje spravidla v záujmových útvaroch /krúžkoch/, pričom sa umožňuje žiakom účasť aj na ďalších formách záujmovej činnosti mimo školy.

4.V oblasti rekreačného a relaxačného charakteru - vychádzkami, športom, pohybovými hrami umožňuje žiakom stráviť čo najviac voľného času pohybom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný vývoj a relaxáciu žiakov v čase po vyučovaní.

5. Na záujmovú a rekreačnú činnosť ŠKD sa môžu využívať aj odborné učebne, telocvičňa, knižnica, školský dvor a iný exteriér objektu školy.

6. V rámci ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia.

7. V čase určenom na prípravu na vyučovanie, po dohode s rodičmi, si žiaci podľa pokynov starostlivo vypracúvajú úlohy, opakujú učivo, nevyrušujú ostatných pri práci.

8. Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD je aj stravovanie žiakov. Žiaci prichádzajú do školskej jedálne čistí, slušne sa správajú a správne stolujú. Po skončení obeda celé oddelenie odchádza spoločne. Poplatok za stravu platia rodičia v zmysle pokynov vedúcej školskej jedálne. Vychovávateľka učí žiakov 1. ročníka postupom pri stravovaní a hygienickým návykom.

VIII. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť žiakov

1. Za bezpečnosť žiakov počas celého ich pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka.

2. Podľa školského zákona č. 245/2008 Z.z. § 3 odstavec r) sa zakazuje používanie všetkých foriem telesných trestov a sankcií vo výchove a vzdelávaní.

3. Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná preukázateľne /zápisom do triednej knihy/ poučiť žiakov o bezpečnosti.

4. V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy a zapíše ho do knihy úrazov. O úraze informuje zákonného zástupcu žiaka. Pri poskytovaní prvej pomoci zabezpečí bezpečnosť ostatných detí.

5. Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané.

6. Žiak musí mať hygienické vrecúško a prezuvky.

7. Žiaci majú mať svoje osobné veci (vrchné ošatenie -bundy, kabáty, prezuvky, topánky) označené pre prípad neúmyselnej výmeny alebo odcudzenia.

8. Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu školy zodpovedá za deti vychovávateľka až do ich rozchodu pred objektom školy.

9. Ak zistí vychovávateľka u žiaka nevoľnosť, teplotu a pod., upovedomí o tom rodičov.

10.Z miesta konania môže byť žiak uvoľnený len na základe písomného súhlasu rodičov.

11. V záujme zachovania bezpečnosti a zdravia všetkých žiakov v ŠKD musí byť správanie každého žiaka počas celého jeho pobytu v ŠKD plne v súlade s pravidlami školského poriadku ŠKD. Každý žiak je povinný rešpektovať a riadiť sa pokynmi vychovávateľky. V prípade opakovaného porušovania a nerešpektovania školského poriadku v ŠKD môže byť žiak zo ŠKD vylúčený.

 

IX. Záverečné ustanovenie

1. Dodržiavanie školského poriadku ŠKD je záväzné pre všetky deti navštevujúce ŠKD.

2. Školský poriadok ŠKD bol prerokovaný pedagogickou radou školy dňa 27.08.2013 a radou školy dňa  12.11.2013.

3. Nový školský poriadok ŠKD nadobúda účinnosť od 01.12.2013.