História školy

 

1987 - vznik školy pod názvom: Osobitná škola, Zlaté Moravce  (jedna trieda osobitnej školy v priestoroch ZŠ Leninova,  Zlaté Moravce)

1987 - riaditeľka školy Mgr. Mária Hroššová

1987 -  riadením školy poverený Mgr. Milan Kozický (počas MD Mgr. Hroššovej)

1988 -presťahovanie osobitnej školy do samostatných priestorov mestskej časti na ul. Chyzerovecká 80 v Zlatých Moravciach (3 triedy)

1994  - riaditeľka školy Mgr. Zita Záhorská

1996 - vzdelávanie žiakov v prvej samostatnej triede B variantu

1997  - organizačnou zložkou školy sa stala ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Bernolákova 4, Zlaté Moravce (ZŠ pri NsP), ktorá bola založená v roku 1968

1997 -  získanie právnej subjektivity školy

1998 -  zriadenie Špeciálno– pedagogickej poradne pri OŠ a ZŠ pri NsP Zlaté Moravce

2000 -  zmena názvu školy na: Špeciálna základná škola a ZŠ pri NsP, Chyzerovecká 80, Zlaté Moravce

2000 - zriadenie elokovanej triedy v priestoroch ZŠ Robotnícka,  Zlaté Moravce ako súčasti školy 

2002 - zriadenie elokovanej triedy v priestoroch MŠ Štúrova, Zlaté Moravce  ako súčasti  školy – prvá trieda pre žiakov s autizmom a mentálnym postihnutím

2007 - získanie budovy v centre mesta  na ul. J. Kráľa 39, Zlaté Moravce pre ŠZŠ a ZŠ pri MNsP Zlaté Moravce  a jej rekonštrukcia 

2008 - vznik rady školy

2008 - presťahovanie všetkých tried školy do jednej budovy na súčasnú adresu. J. Kráľa 39, Zlaté Moravce

2009 -  zriadenie Praktickej školy, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce  ako organizačnej zložky školy

2009 - zriadenie Spojenej školy, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce  -  s organizačnými zložkami: Špeciálna základná škola, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce,  Praktická škola, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce, ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Bernolákova 4, Zlaté Moravce

2009 -  zmena zriaďovateľa školy – Krajský školský úrad v Nitre, Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra

2009 - zmena názvu Špeciálno-pedagogickej poradne na Centrum špeciálno- pedagogického poradenstva J. Kráľa 39, Zlaté Moravce ako súčasti Spojenej školy, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce

2013 - zmena zriaďovateľa školy – Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

2013 - vyradenie ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Bernolákova 4,  Zlaté Moravce ako organizačnej zložky Spojenej školy, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce zo siete škôl

2014 - zriadenie Špeciálnej materskej školy, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce  ako organizačnej zložky školy

2014 - zriadenie elokovaného pracoviska Slnečná 2, Zlaté Moravce ako súčasti Spojenej školy, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce

2021 - vyradenie Praktickej školy, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce zo siete škôl, zrušenie Praktickej školy ako organizačnej zložky Spojenej školy, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce

 

2022 - zmena zriaďovateľa školy - Regionálny úrad školskej správy v Nitre,  J. Vuruma 1224/1, 949 01 Nitra