Charakteristika školy

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 

Spojená škola, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce je na základe § 10 ods. 5, §21, ods.1 a §22 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s §133, §140 a

§161, ods. 21 a 23 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou a patrí do siete škôl pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Vystupuje v právnych vzťahoch svojim menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Zriaďovateľom školy je od 01.01.2022 Regionálny úrad školskej správy v Nitre, J.  Vuruma 1224/1, 949 01 Nitra.

 

Spojená škola, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce má tieto organizačné zložky:

Špeciálna materská škola (názov ŠkVP: „Spolu to dokážeme“)

Špeciálna základná škola (názov ŠkVP: „Kde je láska, tam sa dejú zázraky“).

Súčasťou školy sú:

Školský klub detí (názov VP ŠKD: „Mravenisko“)

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Výdajná školská jedáleň

Elokované pracovisko, Slnečná 2, Zlaté Moravce.

 

Špeciálna materská škola (ďalej  len ŠMŠ) je materská škola pre deti so zdravotným znevýhodnením a uskutočňuje výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacích programov uvedených v § 94 ods. 2 písm. a) až h), k) a l) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len školský zákon). Nachádza sa v elokovanom pracovisku na Slnečnej ulici 2 v Zlatých Moravciach. ŠMŠ poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami od 3 do 6 rokov, deťom, ktoré  po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahli školskú spôsobilosť a riaditeľka ŠMŠ rozhodla o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v ŠMŠ na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaného súhlasu zákonného zástupcu. 

 

Špeciálna základná škola (ďalej len ŠZŠ) je plnoorganizovanou školou, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie žiakom so zdravotným znevýhodnením. Žiaci sa do školy   prijímajú na základe ich zdravotného znevýhodnenia po diagnostických vyšetreniach zameraných na zistenie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vykonaných zariadením poradenstva a prevencie (výsledky a odporúčania psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky, žiadosť  a informovaný súhlas zákonného zástupcu).

Do školy sú prijímaní žiaci s primárnou diagnózou mentálne postihnutie (ďalej len MP). Vzdelávanie poskytujeme aj žiakom s viacnásobným postihnutím v kombinácii s MP, mentálnym postihnutím, žiakom s diagnózou autizmus alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím (ďalej len AU alebo ďalšími PVP s MP). Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje s využitím špeciálnych učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok, ktoré spolu so špeciálnymi edukačnými publikáciami podľa špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb dieťaťa alebo žiaka poskytuje bezplatne škola. Deťom alebo žiakom so zdravotným znevýhodnením bariéry vyplývajúce z ich zdravotného znevýhodnenia pomáhajú prekonávať asistenti učiteľa.

 

Školský klub detí (ďalej len ŠKD) zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku v ŠZŠ, činnosť podľa výchovného programu ŠKD zameranú na ich prípravu na školské vyučovanie, nenáročnú záujmovú činnosť na uspokojovanie a rozvíjanie individuálnych potrieb detí, príležitostnú činnosť najmä formou podujatí, súťaží a pohybových aktivít v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin, s prihliadnutím na druh a stupeň zdravotného znevýhodnenia a vekové osobitosti žiakov. Na škole pracujú aktuálne dve oddelenia ŠKD. Snažíme sa: poskytnúť deťom priestor pre oddych a relaxáciu, vytvoriť podmienky, aby sa deti mohli kvalitne pripraviť na vyučovanie, podporovať deti k vytváraniu priateľských vzťahov s rovesníkmi, pomáhať deťom realizovať sa v činnostiach, ktoré ich zaujímajú, učiť deti aktívne a oddychovať, podporovať tvorivosť detí.

 

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva (ďalej len CŠPP) je zaradené v systéme poradenstva a prevencie. Vykonáva odbornú činnosť podľa § 131 ods. 4 a 5 školského zákona, ktorou je poradenská činnosť, psychologická činnosť, pedagogická činnosť, špeciálno-pedagogická činnosť, logopedická činnosť zameraná na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérového vývinu detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie. Multidisciplinárne spolupracuje najmä so zákonnými zástupcami, zástupcami zariadenia, školami, zamestnávateľmi, orgánmi verejnej správy a ďalšími subjektami, ktoré sa zaoberajú výchovou a vzdelávaním.