Praktická škola

PRAKTICKÁ  ŠKOLA

V tomto školskom roku je činnosť praktickej školy pozastavená.

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Praktická škola (ďalej len PRŠ) je organizačnou zložkou Spojenej školy v Zlatých Moravciach od školského roku 2009/2010. Pokračuje vo vízii špeciálnej základnej školy (ďalej len ŠZŠ) umožniť žiakom zo vzdelávacieho variantu  B a C doplniť a rozšíriť si vzdelanie. V súčinnosti s touto víziou sa snaží naďalej  vytvárať žiakom školu rodinného typu. Súvisí s tým i zameranie PRŠ - Praktické práce v domácnosti. Naším cieľom je vytvoriť žiakom vhodné, príjemné a zároveň podnetné prostredie pri nadobúdaní vedomostí a zručností. V spolupráci s rodinou chceme dosiahnuť čo možno najväčšiu samostatnosť žiakov pri vykonávaní praktických prác v domácnosti a ich uplatnenie sa v budúcom živote – byť nezávislejšími a znížiť odkázanosť od druhej osoby.

Odborné zameranie PRŠ sa realizuje v predmetoch pomocné prácev kuchynivýroba keramiky. Forma štúdia je denná, dĺžka štúdia je 3 roky. V PRŠ je zriadená jedna trieda. Škola zabezpečuje vyučovanie v oblasti teoretickej a praktickej. PRŠ je vybavená modernými učebnými pomôckami a didaktickou technikou. Poskytuje možnosť fyzicky a psychicky dospieť žiakom tak, aby mohli samostatne žiť v domácom prostredí alebo v chránenom bývaní a pracovať v chránenom pracovisku. Odbornosť  vyučovania -  v PRŠ je zabezpečená 100% odbornosť vyučovania.

 

CHARAKTERISTIKA ŽIAKOV

Praktická škola je určená pre chlapcov i dievčatá, menej zručných absolventov ŠZŠ vzdelávaných podľa variantu A a manuálne zručných absolventov ŠZŠ vzdelávaných podľa variantu B a C. PRŠ  môže vzdelávať aj iné osoby s mentálnym postihnutím alebo osoby s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, ktoré dovŕšili vek 18 rokov a neabsolvovali výchovu a vzdelávanie v odbornom učilišti alebo PRŠ.

V prípade žiakov s viacnásobným postihnutím zabezpečí škola v spolupráci s CŠPP vzdelávanie žiaka podľa IVP, ktorý vychádza z diagnostiky odborného pracoviska (CŠPP), pedagogickej diagnostiky učiteľa  a záverov pohovoru so žiakmi a ich rodičmi. IVP zohľadňuje druh a stupeň postihnutia žiaka a jeho individuálne možnosti a schopnosti vzdelávania.  Špeciálnopedagogický servis mu počas školskej dochádzky poskytuje CŠPP (psychológ, psychopéd).

 

VZDELÁVANIE V PRAKTICKEJ ŠKOLE

Poslaním PRŠ je neprofesijná príprava mládeže vyžadujúcej špeciálnopedagogickú starostlivosť. Vzdelávací program našej praktickej školy pod názvom „Šikovné rúčky“ má pripraviť žiakov na výkon jednoduchých pracovných činností. Cieľom je pripraviť žiakov s prihliadnutím na ich danosti, stupeň a typ postihnutia na život v rodine, na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce, vrátane prác v domácnosti, zacvičiť ich v prácach profilujúceho voliteľného predmetu a na vykonanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom inej osoby. Dáva možnosť celoživotného vzdelávania osobám, pre ktoré iný spôsob vzdelávania nie je vhodný. PRŠponúka našim žiakom možnosť ukončiť si školskú dochádzku bez zmeny školského prostredia. Dostanú tu základy sebaobslužných prác, tradičných remesiel,  ručných prác  a pomocných prác v kuchyni,  ktoré budú môcť v ďalšom živote využiť v chránených dielňach, prípadne v stacionároch. Odborno-praktické a voliteľné-profilujúce predmety sa vyučujú v cvičnej kuchynke a v keramickej dielni.

 

PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO PRŠ

Praktická škola v Zlatých Moravciach poskytuje prípravu v odbore: Praktické práce v domácnosti.

Číslo odboru: 649 22 00

O prijatí žiaka do školy rozhodne písomne riaditeľka školy. V súlade s § 101 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, po prerokovaní na pedagogickej rade riaditeľka určuje kritériá na prijatie žiaka do praktickej školy pre nadchádzajúci školský rok.

K prijatiu žiaka do praktickej školy treba predložiť:

 - prihlášku žiaka do praktickej školy potvrdenú špeciálnou základnou školou alebo základnou školu a dorastovým alebo detským lekárom,

- žiadosť zákonného zástupcu o prijatie žiaka do praktickej školy,

- psychologické vyšetrenie so stanovením mentálnej úrovne žiaka,,

- špeciálnopedagogické vyšetrenie,

- zápisný lístok na štúdium na strednej škole.

Do praktickej školy budú prijatí žiaci na základe:

a) absolvovania individuálneho pohovoru a pohovoru so zákonným zástupcom,

b) zvládnutia primeraných manuálnych zručností v sebaobsluhe a samostatnosti v požadovanom  rozsahu.

Link na kritériá pre prijatie žiaka do PRŠ pre šk. rok 2018/2019

STUPEŇ VZDELANIA

V každom ročníku žiaci dostávajú vysvedčenie. Hodnotenie je slovné. Školský vzdelávací program praktickej školy sa ukončuje celkovým zhodnotením manuálnych zručností žiaka v rozsahu učiva určeného školským vzdelávacím programom. Absolvovaním vzdelávacieho programu praktickej školy podľa § 16 ods. 3 písm. b) zákona 245/2008 Z. z., získa žiak nižšie stredné odborné vzdelanie. Dokladom o získanom stupni vzdelania je záverečné vysvedčenie s uvedením zamerania činnosti, ktoré je žiak schopný vykonávať.

 

 

Kritéria pre prijatie žiakov do Praktickej školy pre šk. rok 2018/2019

 

Praktická škola /ďalej len PrŠ/ je jedna z nových alternatívnych možností riešenia problému ďalšieho vzdelávania a následnej integrácie žiakov s mentálnym postihnutím do spoločnosti. Praktická škola je určená pre chlapcov i dievčatá, menej zručných absolventov ŠZŠ vzdelávaných podľa variantu A a manuálne zručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu B. Vzdelávanie v PrŠ je trojročné a má žiakom poskytnúť možnosť fyzicky a psychicky dospieť tak, aby mohli samostatne žiť v rodinnom prostredí alebo v chránenom bývaní a pracovať v chránenom pracovisku. 

Obsah vzdelávania v PrŠ tvorí učivo povinných a voliteľných predmetov. Trieda PrŠ sa výberom jednotlivých voliteľných predmetov profiluje podľa podmienok školy, zohľadňujúc špecifické podmienky regiónu. Profilujúcim predmetom môže byť ktorýkoľvek z voliteľných predmetov, ich kombinácia alebo iné predmety, zamerané na jednoduché pracovné činnosti vykonávané v chránených pracoviskách daného regiónu . Pre nezručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu B, ktorí nemajú predpoklady pracovať v chránenom pracovisku je zvolený predmet "Praktické práce v domácnosti" , ktorý ich pripraví na sebestačnejší život v chránenom bývaní.  Absolventi praktickej školy  sa môžu v rámci svojich možností a individuálnych schopností uplatniť primeraným výkonom v chránených pracoviskách a pri pomocných prácach v rôznych profesionálnych oblastiach. Okrem vlastnej domácnosti sa ďalej môžu uplatniť v štátnom i súkromnom sektore ako pomocní pracovníci . 

 

priamy link na Kritériá pre prijatie LINK

ŠkVP Praktická škola Inovovaný (2016/2017) - PDF súbor