Špeciálna materská škola

Špeciálna materská škola

Špeciálna materská škola je organizačnou zložkou Spojenej školy v Zlatých Moravciach a poskytuje svoje služby od 1. septembra 2014.  

Zriaďovateľom Špeciálnej materskej školy Zlaté Moravce je Okresný úrad Nitra, odbor školstva, Štefánikova 69, 949 01, Nitra.

Sídlo Špeciálnej materskej školy: Elokované pracovisko, Slnečná 2, Zlaté Moravce

 

Špeciálna materská škola (ŠMŠ) poskytuje poldennú alebo celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základe odporúčania pediatra, školských zariadení výchovného poradenstva a iných špecializovaných zariadení.

ŠMŠ je jednotriedna, s heterogénnym zložením, s maximálnym počtom detí 8. Poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom spravidla od 3 do 6 rokov, deťom s odloženou školskou dochádzkou a deťom s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. 

Výchovu a vzdelávanie  detí v ŠMŠ zabezpečujú špeciálne pedagogičky.

Priestorové a materiálne vybavenie ŠMŠ

Vstupná chodba slúži ako šatňa pre deti na odkladanie vecí do skriniek. V ďalšej miestnosti, ktorá susedí detským WC, sa nachádza umývadlo  s uterákmi. Na edukačnú činnosť a hry slúži trieda vybavená funkčným nábytkom a detskými stolmi a stoličkami. Na popoludňajší odpočinok deťom slúži spálňa, ktorá je po zložení postieľok vhodná na hry, hudobno-pohybové aktivity, telovýchovné chvíľky a relaxačné činnosti.

Stravovanie detí v ŠMŠ zabezpečuje Školská jedáleň materskej školy na Slnečnej ulici, ktorá so ŠMŠ susedí. Deti vstupujú do jedálne cez interiér vstupnej šatne bez potreby prezúvania sa a prezliekania.

Vedenie školy neustále dopĺňa materiálne a didaktické vybavenie ŠMŠ tak, aby korešpondovalo s aktuálnymi trendmi v oblasti špeciálnej pedagogiky.

(Fofografie interiéru a exteríeru škôlky)

Školský dvor je určený na pobyt detí vonku. Na školskom dvore sa nachádzajú asfaltové plochy, ktoré využívame na rôzne telovýchovné aktivity, pieskovisko, dopravné ihrisko, preliezačky. Prostredie dotvárajú trávnaté plochy, stromy a lavičky, vhodné na relaxačnú činnosť.

Fotogaléria našich aktivít a činností - priamy link