Špeciálna materská škola

 

 

Špeciálna materská škola

 

Špeciálna materská škola je organizačnou zložkou Spojenej školy, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce.

Špeciálna materská škola (ďalej  len ŠMŠ) v našich podmienkach je jednotriedna  materská škola pre deti so zdravotným znevýhodnením a uskutočňuje výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacích programov uvedených v § 94 ods. 2 písm. a) až h), k) a l) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len školský zákon). Nachádza sa v elokovaných priestoroch na Slnečnej ulici 2 v Zlatých Moravciach. ŠMŠ poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami od 3 do 6 rokov, deťom, ktoré  po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahli školskú spôsobilosť a riaditeľka ŠMŠ rozhodla o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v ŠMŠ na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlasu zákonného zástupcu. 

 

Základným kurikulárnym dokumentom ŠMŠ je školský vzdelávací program   s názvom  “Spolu to dokážeme”, podľa ktorého sa uskutočňuje predprimárne vzdelávanie v špeciálnej materskej škole.

 

Poslanie školy, ciele výchovy a vzdelávania, zameranie  ŠMŠ

 

Poslaním ŠMŠ je poskytnúť deťom so zdravotným znevýhodnením kvalitnú výchovu a  vzdelanie tak, aby si každé z nich osvojilo základné schopnosti, vedomosti a manuálne zručnosti a bolo čo najlepšie pripravené na primárne vzdelávanie podľa svojich možností a schopností. Pripravuje deti na život v spoločnosti v súlade s ich individuálnymi a vekovými osobitosťami.

ŠMŠ podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, telesnej, morálnej a estetickej. Rozvíja ich kognitívne schopnosti, sebaobslužné, kultúrne, hygienické návyky, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie v špeciálnej základnej škole. ŠMŠ môže organizovať výlety, exkurzie, divadelné predstavenia a ďalšie aktivity len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.

Zameraním ŠMŠ je výchova a vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením  prostredníctvom špeciálnopedagogických metód a prostriedkov, primerane k ich individuálnym možnostiam a schopnostiam. Našou snahou je vytvárať pozitívnu sociálno-emočnú klímu vo výchovno-vzdelávacom procese prostredníctvom zážitkových, tvorivých,  inovačných metód a foriem vzdelávania a podporných pedagogických metód.

V ŠMŠ sa venujeme: 

• deťom s mentálnym postihnutím,

• deťom s viacnásobným postihnutím,

• deťom s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi poruchami s mentálnym postihnutím.

 

Stupeň vzdelania

ŠMŠ poskytuje v zmysle  § 16 ods. 2 školského zákona – predprimárne vzdelanie, ktoré dieťa získa absolvovaním posledného roka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v ŠMŠ. Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania.

 

Dĺžka štúdia, forma výchovy a vzdelávania

 

Dĺžka dochádzky do ŠMŠ je niekoľkoročná (1 – 4 roky). Dĺžka dochádzky je podmienená záujmom rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa.

Forma výchovy a vzdelávania v ŠMŠ je celodenná. V prípade záujmu rodičov poskytuje ŠMŠ aj poldennú výchovu a vzdelávanie. Predprimárne vzdelávanie v našej ŠMŠ sa uskutočňuje v štátnom jazyku Slovenskej republiky – v slovenskom jazyku.

Fotogaléria našich aktivít a činností - priamy link