Organizácia šk. roka

Organizácia šk. roka 2022/2023

 

Riaditeľka školy: PhDr. Zita Záhorská

Zástupkyňa riad. školy: Mgr. Martina Belicová (prípravný až – 9. roč. A variantu ŠZŠ)

Zástupkyňa riad. školy: Mgr. Lucia Farkašová (triedy B, C variantu, elokované pracovisko –triedy pre žiakov s AU alebo ďalšími PVP s MP, Školský klub detí; Špeciálna materská škola)

 

Trieda

Ročník

Tried. uč.

I.

prvý

Mgr. Drienovská

II.

druhý

Mgr. Levická

III.

druhý+ tretí 

Mgr. Zaťková

IV.

tretí

Mgr. Šramková

V.

štvrtý

Mgr. Páleníková 

VI.

štvrtý + piaty

Mgr. Arpášová

VII.

šiesty

Mgr. Lukáčová

VIII.

šiesty +siedmy

Mgr. Zvolenská

IX.

ôsmy

Mgr. Volentier

X.

deviaty

Mgr. Štrba 

XI.

B1 variant

Mgr. Gregorová

XII.

B2 variant

Mgr. Stolárová

XIII.

B3 variant

PaedDr. Skačanová

XIV.

C variant

Bc. Havettová - AU Paulová

XV.

autistická trieda 1

Mgr. Korcsoková - AU Martišová

XVI.

autistická trieda 2

Mgr. Katrincová – AU Lukačovičová

XVII.

ŠMŠ

Mgr. Valkovičová (tried. uč.), Mgr. Brodňanová, p. Podhorcová, p. Šírová

 

Školské kluby detí

ŠKD I

p. Rumanková

ŠKD II

p. Kuťková

ŠKD III

p. Rekšáková

 

Asistenti učiteľa

p. Paulová, p. Martišová, p. Lukačovičová

 

Koordinátori, výchovné poradenstvo

Výchovný poradca

Mgr. Zvolenská

Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní

Mgr. Lukáčová

Žiaci vzdelávaní v zahraničí

Mgr. Zvolenská

 

 

Názov

Vedúci ZČ

Deň a čas konania ZČ

1

Tančekovanie

Mgr. Stolárová

 Streda 13.45-14.45

2

Papierové všeličo 

Mgr. Zaťková

Streda 13.45-14.45

3

Divadelníček

Mgr. Drienovská

Utorok 13.45-14.45

4

Spievankovo

PaedDr. Skačanová

Pondelok 13.45-14.45

5

Neposlušná čítanka

Mgr. Levická

Pondelok 13.45-14.45

6

Športový krúžok

Mgr. Volentier

Piatok 13.45-14.45

7

Matematický krúžok

Mgr. Zvolenská

Štvrtok 13.45-14.45

8

Spevácky krúžok

Mgr. Štrba

Piatok 13.45-14.45

9

Tanečný krúžok

Mgr. Šramková

Streda 13.45-14.45

10

Výtvarný krúžok

Mgr. Arpášová

Streda 13.45-14.45

11

Keramický krúžok

Mgr. Páleníková   

Štvrtok 13.45-14.45

 

Ostatní zamestnanci školy

 

Ekonómka školy: Miroslava Juríková

Školníčka: Jana Valentová

Školník: Juraj Farkaš

Upratovačka: Lucia Farkašová