Charakteristika školy

Spojená škola, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce poskytuje vo svojich organizačných zložkách výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základe odporúčania pediatra a školských zariadení výchovného poradenstva.

Do školy sú prijímaní žiaci s primárnou diagnózou mentálne postihnutie. Vzdelávanie poskytujeme aj žiakom s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím, žiakom s diagnózou autizmus alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím. Školu navštevujú žiaci zo Zlatých Moraviec, prímestských častí a  blízkych obcí.

Škola je s právnou subjektivitou. Vystupuje v právnych vzťahoch svojim menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Svoju činnosť finančne zabezpečuje samostatne na základe rozpočtu vyčleneného zriaďovateľom a doplnkových mimorozpočtových zdrojov.

Organizačné zložky:

Špeciálna materská škola, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce

Špeciálna základná škola, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce

Praktická škola, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce

Súčasti školy:

Školský klub detí, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce ako súčasť Spojenej školy, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce

Výdajná školská jedáleň, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce ako súčasť Spojenej školy, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva,J. Kráľa 39, Zlaté Moravce ako súčasť Spojenej školy, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce

Elokované pracovisko, Slnečná 2, Zlaté Moravce ako súčasť Spojenej školy, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce

Materiálno-technické vybavenie školy

Škola má 15 tried  (v troch triedach sú interaktívne tabule), 1 učebňu informatiky, cvičnú kuchynku, keramickú/drevo dielňu, tkáčsku dielňu, relaxačno- rehabilitačnú miestnosť s vírivkou a infrasaunou, spoločenskú miestnosť s interaktívnou tabuľou a 6 PC, multisenzorickú miestnosť konceptu Snoezelen. K dispozícii je školský dvor s preliezkami, trampolínou, drevenou hojdačkou a altánkom. Triedy sú zariadené  moderným školským nábytkom. Zariadenie školy je v súlade s potrebami hygieny a bezpečnosti žiakov.Vedenie školy neustále obnovuje vybavenie školy didaktickými pomôckami. 


TOPlist