B Variant

V triedach B variantu sa vzdelávajú žiaci so zdravotným znevýhodnením, ktoré si vyžadujú individuálny prístup a špeciálno pedagogickú intervenciu. Aj títo žiaci rozvíjajú svoje individuálne predpoklady v záujmových útvaroch a krúžkoch. V rámci zlepšenia a nových pohľadov na vzdelávanie týchto žiakov sme nadviazali partnerskú spoluprácu i so zahraničnými školami, v rámci projektu Comenius. V ňom si vymieňame poznatky a skúsenosti v oblasti výchovy a vzdelávania ťažko mentálne postihnutých žiakov. 
Vďaka kontu Orange sme v školskom roku 2004/2005 úspešne rozbehli projekt Včielka, v rámci ktorého si naši žiaci B variantu rozvíjali zručnosti v oblasti informačných technológií. V rámci hodín rozumovej výchovy sa vzdelávali v počítačovej učebni za pomoci špecializovaných vyučovacích programov.Zažili sme pekné spoločné chvíle a okamihy, ktoré nám pomohli tak v kognitívnych oblastiach ako aj v osobnostných, kedy sme pomohli utvrdiť náš kolektív. Stali sme sa súdržnými a priateľskejšími k sebe navzájom. Žiaci mohli pracovať individuálnym tempom a tak najlepšie rozvíjať všetky svoje oblasti.

Školský vzdelávací program B Variant - PDF Súbor

Učebné osnovy  ŠZŠ - B Variant - PDF Súbor


TOPlist