CŠPP pri ŠZŠ

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) je súčasťou Spojenej školy v Zlatých Moravciach a bolo zriadené v roku 1998. Poskytuje odbornú pomoc deťom so zdravotným znevýhodnením v procese integrácie do spoločnosti. 

CŠPP poskytuje :

 • starostlivosť deťom so zdravotným znevýhodnením od narodenia do prijatia na predprimárne vzdelávanie,
 • starostlivosť deťom od prijatia na predprimárne vzdelávanie a žiakom do ukončenia prípravy na povolanie v školách
 • konzultácie zákonným zástupcom detí so zdravotným znevýhodnením
 • metodickú pomoc pedagogickým a odborným zamestnancom škôl

 

Hlavným poslaním centra špeciálnopedagogického poradenstva je:

 • poskytovať komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť deťom a žiakom so zdravotným postihnutím vrátane detí a žiakov s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu
 • poskytovať odborné služby zákonným zástupcom detí a žiakov so zdravotným postihnutím vrátane detí a žiakov s vývinovými poruchami, školám, školským zariadeniam a ostatným inštitúciám a odborníkom

 

Činnosť centra špeciálnopedagogického poradenstva sa orientuje na komplexnú starostlivosť o deti a žiakov so všetkými druhmi, stupňami a vzájomnými kombináciami zdravotných postihnutí a vývinových porúch. Táto činnosť sa uskutočňuje v rodinnom prostredí, v prostredí škôl a školských zariadení, a to od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.

Činnosť centra špeciálnopedagogického poradenstva sa orientuje:

a) v rovine horizontálnej na súbor špeciálnopedagogických intervencií pre všetky druhy, stupne a vzájomné kombinácie postihnutí realizovaných v podmienkach škôl a školských zariadení, v rodinnom prostredí,

b) v rovine vertikálnej na poskytovanie špecializovaných aktivít všetkým vekovým kategóriám detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami a to od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva zameriava pozornosť na deti a mládež so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP), ktoré sa podľa zákona č. 245/2008 Z. z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vychovávajú a vzdelávajú:

a) formou individuálnej integrácie v systéme bežného školstva (§ 94 ods. 1 písm. b), ods. 2),

b) v špeciálnych triedach (§ 94 ods.1 písm. b), ods. 1),

c) v špeciálnych školách (§ 94 ods.1 písm. a),

d) v rodinnom prostredí ( v prípade žiakov oslobodených od povinnosti dochádzať do školy

(§ 19 ods. 9).

 

Poskytované služby:

 • špeciálnopedagogická diagnostika
 • individuálna práca s klientom - špecializované činnosti zamerané na druhy zdravotných znevýhodnení, podporné špeciálnopedagogické činnosti – koncepcia Snoezelen, bazálna stimulácia, rehabilitačné cvičenia
 • návštevy rodičov s dieťaťom v poradni
 • poradenstvo a konzultácie pre rodičov a pedagógov najmä v oblasti metodiky, profesijnej orientácie a kompenzačných pomôcok 
 • odborné semináre a školenia pre pedagógov i rodičov
 • návštevy špeciálnych pedagógov CŠPP v rodinách, v školách a v zariadeniach