Úlohy CŠPP

Úlohy CŠPP

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva ako súčasť Spojenej školy v Zlatých Moravciach (CŠPP pri ŠZŠ) - je školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. Zriaďovateľom je Okresný úrad Nitra, Štefánikova 69, 949 01 Nitra

Okruh vykonávaných činností špecifikuje § 133 ods. 1 až 6 zákona č. 245/2008 Z. z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa tohto ustanovenia Centrum špeciálnopedagogického poradenstva (CŠPP):

1) Poskytuje komplexnú špeciálnopedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálnopedagogických intervencií deťom so zdravotným postihnutím vrátane detí s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu. 

2) Spolupracuje so zákonnými zástupcami detí podľa odseku 1 a ďalšími fyzickými osobami, ktoré sa na ich výchove a vzdelávaní podieľajú. 

3) Vyhľadáva a vedie evidenciu detí podľa odseku 1. 

4) Podieľa sa na zabezpečovaní kompenzačných, reedukačných a špeciálnych učebných pomôcok deťom podľa odseku 1 podľa ich individuálnych potrieb, učí ich tieto pomôcky využívať a prehodnocuje ich účinnosť využívania u užívateľa. 

5) Poskytuje ambulantnú poradenskú činnosť pre deti podľa odseku 1 v rodine, v škole alebo v školskom zariadení vrátane poskytovania odbornej pomoci deťom a pedagogickým zamestnancom terénnym špeciálnym pedagógom a formou krátkodobých pobytov dieťaťa alebo zákonných zástupcov s dieťaťom v tomto zariadení. 

6) Odborno-metodickú a materiálno-technickú pomoc odborným zamestnancom centier špeciálnopedagogického poradenstva a školským špeciálnym pedagógom poskytujú centrá špeciálnopedagogického poradenstva so súhlasom ministerstva školstva, ktoré sú špecializované na poradenstvo pre deti s určitým druhom zdravotného postihnutia ako zdrojové centrá, a to aj mimo územnej pôsobnosti príslušného orgánu miestnej štátnej správy v školstve. 

Spôsob organizácie CŠPP, personálneho a materiálno-technického zabezpečenia upravuje Vyhláška MŠ SR č. 325/2008 Z.z. zo 6. augusta 2008 o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie. 

KLIENTI CŠPP SÚ: 

- deti a žiaci so zdravotným znevýhodnením, t.j.: 
- deti a žiaci so zdravotným postihnutím, 
- deti a žiaci chorí alebo zdravotne oslabení, 
- deti a žiaci s vývinovými poruchami. 


Z hľadiska vzdelávania sú to deti a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

 


TOPlist