Plán rady školy

PLÁN   RADY  ŠKOLY

Na kalendárny rok  2019

 

Počet zasadnutí:  4

Zasadnutie : PROGRAM

 

Január:         1. Otvorenie

                      2.  Zhodnotenie výchovno - vzdelávacích výsledkov za 1.polrok šk. roka

                          2018/2019                    

                      3. Schválenie plánu práce Rady školy 2019

                      4. Prerokovanie kritérií na prijímanie žiakov do Praktickej školy pre šk. rok

                          2019/2020

                      5. Informácie o prebiehajúcich aktivitách školy

                      6. Diskusia

                      7. Záver

 

Jún:              1. Otvorenie

                      2. Profesionálna orientácia žiakov 9.ročníka,

                          - predpokladané počty žiakov v ročníkoch

                      3. Vyhodnotenie aktivít školy

                      4.  Zhodnotenie výchovno- vzdelávacích výsledkov v šk. roku  2018/2019

                      5. Dochádzka a disciplína žiakov počas šk. roka 2018/2019

                      6. Rôzne

                      7. Záver

 

 

 

Október:    1. Otvorenie

                    2. Vyhodnocovacia správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za šk. rok  

                           2018/2019             

                    3.  Oboznámenie členov Rady školy s personálnym obsadením školy a stavom

                         žiakov v školskom roku 2019/2020

                    4.  Školský vzdelávací program –prerokovanie

                    5.  Plán práce školy – hlavné úlohy na školský rok 2019/2020

                    6.  Aktuálne problémy školy

                    7.  Diskusia

                    8.  Záver

 

December:     1. Otvorenie

                        3. Výsledky hospodárenia, rozpočet školy

                        4. Informácie o prebiehajúcich aktivitách školy

                        5. Zhodnotenie práce Rady školy v kalendárnom roku 2018

                        6. Rôzne

                        7. Diskusia

                        8. Záver

 

 

 

TOPlist