Organizácia šk. roka 2017/2018

Organizácia šk. roka 2018/2019

 

Riaditeľka školy: PhDr. Zita Záhorská

Zástupkyňa riad. školy: PaedDr. Ivana Skačanová

Zástupkyňa riad. školy: Mgr. Martina Belicová

 

 

Triedy

 

Poradové číslo

Ročník

Triedny učiteľ

Uč. bez triednictva

0.

ŠMŠ

 

Mgr. Korcsoková

Mgr. Valkovičová

I.

Príp., 1. a 2. roč.

 

Mgr. Drienovská

 

II.

Príp. a 1. roč.

 

Mgr. Kovalčíková

 

III.

2. roč.

 

Mgr. Levická

 

IV.

3. roč.

 

Mgr. Katrincová

 

V.

4. roč.

 

Mgr. Páleníková

 

VI.

5. roč.

 

Mgr. Štrba

 

VII.

6. roč.

 

Mgr. Šramková

 

VIII.

6. a 7. roč.

 

Mgr. Zvolenská

 

IX.

8. roč.

 

Mgr. Arpášová

 

X.

9. roč.

 

Mgr. Lukáčová

 

XI

B1 variant

 

Mgr. Stolárová

 

XII.

B2 variant

 

Mgr. Zaťková

 

XIII.

B3 variant

 

Mgr. Farkašová

 

XIV.

Autistická trieda

 

Mgr. Krejčiová

 

XV.

PRŠ

 

Mgr. Karchňáková

 

 

 

 

 

Mgr. Švarbová

 

 

Školské kluby detí

 

ŠKD I

p. Kuťková

 

 

ŠKD II

p. Rekšáková

 

 

ŠKD III

p. Podhorcová

 

 

ŠKD IV

Mgr. Vaňová

 

Elokované pracovisko

 

 

 

Asistenti učiteľa

 

Asistent učiteľa v B1 variante

 

p. Paulová

Asistent učiteľa v B2 variante

 

p. Končálová

Asistent učiteľa v autistickej triede

 

Bc. Koniarová

 

Metodické orgány – vedúci

 

MZ ŠMŠ

 

Mgr. Korcsoková

MZ prípr., 1. až 4. roč. A variant ŠZŠ

 

Mgr. Katrincová

MZ 5. až 9. roč. A variant ŠZŠ

 

Mgr. Lukáčová

MZ B var., autistická trieda ŠZŠ

 

Mgr. Farkašová

MZ ŠKD

 

p. Rekšáková

MZ PRŠ

 

Mgr. Karchňáková

 

 

Koordinátori, výchovné poradenstvo

 

Výchovný poradca

 

Mgr. Zvolenská

Prevencia závislostí a sociálno-patologických javov

Mgr. Šramková

Prevencia obchodovania s ľuďmi

Mgr. Zvolenská

 

Prevencia šikanovania

 

Mgr. Farkašová

 

Prevencia vzniku detskej obezity

Mgr. Stolárová

 

Koordinátor informatizácie

Mgr. Lukáčová

 

Environmentálna výchova

 

Mgr. Štrba

Výchova k ľudským právam

 

Mgr. Levická

Aktivity na zachovanie duševného zdravia

Mgr. Karchňáková

 

Žiaci vzdelávaní v zahraničí

Mgr. Zvolenská

 

 

 

Záujmové útvary

 

Hudobno-pohybový krúžok / B variant

 

Mgr. Stolárová

Tvorivá dielňa / B variant

Mgr. Zaťková

 

Rómsky folklór

p. Rekšáková

 

Košíkovanie

p. Kuťková

 

Šikovníček

 

p. Podhorcová

Zdravý pohyb

 

Mgr. Vaňová

Hudobno-dramatický krúžok

Mgr. Drienovská

 

Športový krúžok

 

Mgr. Levická

 

Remeselná výroba

 

Mgr. Švarbová

Spevácky krúžok

 

Mgr. Štrba

Tanečný krúžok

 

Mgr. Šramková

Výtvarný krúžok

 

Mgr. Arpášová

Keramický  krúžok

 

Mgr. Páleníková

 

 

Ostatní zamestnanci školy

 

Ekonómka školy: Miroslava Juríková

Školníčka: Jana Valentová

Školník: Michal Varga

Upratovačky: Helena Čapová, Eva Fazekašová

 

 


TOPlist