Kritériá pre prijatie žiaka do PRŠ

Tel., fax: 037/ 6426077                     e-mail: spojenaszm@gmail.com                            IČO: 34062840

 

Praktická škola, J. Kráľa 39, 953 01 Zlaté Moravce

 

Kritériá pre prijatie žiakov do Praktickej školy v Zlatých Moravciach pre šk. rok  2019/2020

 

Praktická škola (podľa § 99 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní) je typ školy, v ktorej vzdelávacie programy poskytujú vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností.

 

Praktická škola v Zlatých Moravciach poskytuje prípravu v odbore: Praktické práce v domácnosti

 

Číslo odboru : 649 22 00

 

Kód Praktickej školy v Zlatých Moravciach: 710 226 969

 

  1. Prijímanie do praktickej školy (podľa § 101 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní).

Po prerokovaní na Pedagogickej rade dňa  22.01. 2019  riaditeľka Spojenej školy, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce určila kritériá na prijatie do praktickej školy nasledovne:

- do praktickej školy sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím alebo žiaci s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili základnú školu alebo povinnú školskú dochádzku a ich stupeň postihnutia im neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti (ide o žiakov zo špeciálnych základných škôl, špeciálnych tried základných škôl  a integrovaných žiakov zo ZŠ, ktorí boli vzdelávaní podľa variantu B a C, alebo menej zručných žiakov, vzdelávaných podľa variantu A),

 - do praktickej školy možno prijať žiaka, ktorý nebol úspešný na prijímacom pohovore do odborného učilišťa (rozhodnutie o neprijatí do OU doloží zákonný zástupca žiaka),

- do praktickej školy sa prijímajú aj iné fyzické osoby s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, ktoré dovŕšili vek 18 rokov a neboli vzdelávané v odbornom učilišti alebo praktickej škole,

- do praktickej školy  môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne /Školský zákon §62/.

 

  1.  K prijatiu žiaka do praktickej školy je potrebné predložiť:

 - prihlášku žiaka do praktickej školy, potvrdenú špeciálnou základnou školou alebo základnou školu a vyjadrením dorastového, detského  alebo všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor,  

- žiadosť zákonného zástupcu o prijatie žiaka do praktickej školy,

- psychologické vyšetrenie so stanovením mentálnej úrovne žiaka,

- špeciálno-pedagogické vyšetrenie,

- zápisný lístok na štúdium na strednej škole.

 

3.  Do praktickej školy budú prijatí žiaci na základe:

a) absolvovania individuálneho pohovoru so žiakom a jeho zákonným zástupcom,

b) zvládnutia primeraných manuálnych zručností v rozsahu sebaobslužných prác  a samostatnosti.

Kritériá prijímacieho konania

  • Mať osvojené hygienické návyky
  • Samostatne sa obliecť, obuť, zapnúť zapínadlá, zložiť základné kusy oblečenia
  • Samostatne stolovať, pomenovávať a používať potreby na stravovanie
  • Samostatne strihať papier, textil po čiare, navliecť niť do hrubej ihly
  • Podľa pokynov manipulovať s drobným materiálom (triediť, ukladať, navliekať, priraďovať)
  • Odliať tekutinu z fľaše do pohára, presypať sypký materiál z nádoby do nádoby
  • Preniesť a odložiť predmety podľa pokynov

Individuálne prijímacie konanie bez prijímacích skúšok:

1. kolo – 1. termín: 13.05.2019

1. kolo – 2. termín: 16.05.2019

 

  1. Riaditeľka školy zverejní výsledky prijímacieho pohovoru do troch pracovných dní odo dňa konania 2. termínu 1. kola prijímacích pohovorov.

 

Prihlášku na štúdium do praktickej školy je potrebné doručiť do 10. apríla 2019  na adresu

Spojená škola, J. Kráľa 39, 953 01 Zlaté Moravce. Termín zápisu prijatých žiakov do 1. ročníka  v šk. roku 2019/2020 bude vyznačený na rozhodnutí o prijatí. 

 

 

Prerokované v Rade školy  31.01.2019

 

 

 

V Zlatých Moravciach, 31.01.2019                                                 PhDr. Zita Záhorská

                                                                                                            riaditeľka školy

                                               

 

 

 

TOPlist